Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα confessions. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα confessions. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Υπόμνημα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας για το Πανορθόδοξο κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»

 Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 Άριθ. Πρωτ. 183/2016 Έν Καλαμάτα 1η Απριλίου 2016 
Υπόμνημα περί τού κειμένου τής Ε' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Chambesy - Γενεύη, 10-17 Οκτωβρίου 2015): «Σχέσεις τής Ορθοδόξου Εκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοί Άγιοι Αρχιερείς,
Έξ αφορμής τής Άποφάσεως τής Συνάξεως των Προκαθημέ­ νων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (Chambesy - Γενεύη, 21-28 Ιανουάριου 2016), συμφώνως πρός τήν οποίαν «αί Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δύνανται νά δημοσιεύσωσιν εις τά επίσημα αύτών όργανα - ήλεκτρονικά ή έντυπα- τά υπό των Προσυνοδίκών Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί των Συνάξεων των Ορθοδόξων Προκαθημένων όμοφώνως γενόμενα αποδεκτά τά κείμενα τής Ημερήσιας Διατάξεως τής Συνόδου πρός πληροφόρησιν τού ποιμνίου αύ­ τών, ώς καί παντός ενδιαφερομένου» (§ 5), άνεφύησαν καί αί πρώται κριτι- καί καί ύπομνηματισμοί έπί τού λίαν ένδιαφέροντος κειμένου, ύπό τόν τί­ τλον «Σχέσεις τής Ορθοδόξου Εκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον». 
Το κείμενο σε PDF

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Στυλιανός Τσομπανίδης, Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενική Κίνηση: Μια εκκλησιολογική προσέγγιση καθ’ οδόν προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο


Η εισήγηση το
υ Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ στο Συνέδριο με θέμα «Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (3-5 Δεκεμβρίου 2015)  
«Η Οικουμενική Κίνηση είναι… το μέγιστο και πολυτιμότατο εκκλησιαστικό κεκτημένο του περασμένου αιώνα· η δε τήρηση, η εμβάθυνση, ο εμπλουτισμός και η στερέωσή του συνιστούν το κυρίως οφειλόμενο των χριστιανών, πρώτιστα των ηγετών και ποιμένων αυτών, καθώς και των πάσης φύσεως θεολογικών Σχολών και Ιδρυμάτων κατά τον τρέχοντα 21ο αιώνα». Τα παραπάνω λόγια, προσώπου καταξιωμένου μέσα από την πολύχρονη και ενεργό δράση του στον οικουμενικό διάλογο, δηλώνουν ακριβώς αυτό που αποτελεί και το έργο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσον αφορά στο οικουμενικό καθήκον.

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΛΟΙΠΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

πηγή: ΘεολογικάΔρώμενα
Η εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας και Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου στο συνέδριο με θέμα: «Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (Ἱερά Μονή Βλατάδων, 3-5 Δεκεμβρίου 2015)
Α.  Ὕστερα ἀπό τόν τελικόν καθορισμόν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Ἁ­γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὥστε νά «συνέλ­θῃ τό ταχύτερον δυνατόν» καί «αὕτη νά εἶναι βραχείας διαρ­κείας καί ἀσχοληθῇ μέ περιορισμένον ἀριθμόν θεμάτων», ὅπως δήλωσε καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων, ἡ Προ­συ­νοδική Διάσκεψις τῆς Γενεύης, τοῦ ἔτους 1976, προσδιώρισε, τόν κατά­λογο τῶν θεμάτων  τῆς Α΄ Πανορθοδόξου Διασκέψεως ἐν Ρόδῳ (1961), σέ  δέκα θέματα, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἦσαν :

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝΤό ὑπό τῆς Ε´ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015) ἐγκριθέν σχέδιο κειμένου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἘκκλησίαςΔημοσιεύεται συμφώνως πρός τάς ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν